Bezpieczna utylizacja zużytych akumulatorów

Akumulator to podstawa prawidłowego działania wielu pojazdów i urządzeń, a zgodnie z obowiązującymi przepisami, jego utylizacja powinna zostać przeprowadzona przez uprawnione podmioty. Na drodze reakcji chemicznych urządzenie uwalnia zgromadzoną energię elektryczną, umożliwiając uruchomienie maszyny. Elektrolit znajdujący się wewnątrz akumulatora zawiera toksyczne substancje, które po przedostaniu się do środowiska mogą stanowić przyczynę skażenia m.in. gleby i wód gruntowych.

Akumulatory, w szczególności nowoczesne, mogą służyć użytkownikowi przez wiele lat, jednak mimo to po okresie eksploatacji lub uszkodzeniu stają się niebezpiecznym odpadem, który powinien zostać przekazany do specjalistycznej utylizacji. Zajmiemy się jej przeprowadzeniem w bezpieczny oraz legalny sposób.

Utylizacja potwierdzona dokumentami

Postępujemy w profesjonalny sposób. Dbamy o przestrzeganie obowiązujących norm prawnych i o to, aby nasi pracownicy mieli aktualną wiedzę z zakresu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Zmieniające się rozwiązania technologiczne, a także nowelizacje starych i wprowadzanie nowych ustaw wymuszają na nas stałą edukację.

Mamy zezwolenia uprawniające do transportu i zbierania zużytych akumulatorów. Wystawiamy stosowne dokumenty, potwierdzające prawidłowe postępowanie z odpadami. W ramach realizacji zlecenia przekażemy Ci:

  • potwierdzenie recyklingu,
  • karty przekazania odpadu.

Karta przekazania (utylizacji) akumulatorów zawiera poniższe informacje:

  • imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres zamieszkania lub siedziby zbierającego zużyte akumulatory;
  • imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres zamieszkania lub siedziby odbierającego zużyte akumulatory;
  • termin wywozu zużytych akumulatorów;
  • rodzaj zebranych zużytych akumulatorów;
  • masę zebranych zużytych akumulatorów;
  • numer kolejny z ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych akumulatorach.

Nasze działania mają kompleksowy charakter, dlatego zajmiemy się odbiorem złomu, jego sprawnym transportem do miejsca utylizacji. Przedstawimy Ci również korzystną wycenę, co pozwoli Ci częściowo zrekompensować koszty związane z tym, że akumulatory nie nadają się już do dalszego użytku.

Przyjmiemy każdą ilość złomu, dlatego współpracujemy zarówno z Klientami indywidualnymi, jak i Przedsiębiorcami, którzy w swoich zakładach pracy czy firmach budowlanych zużywają nawet do kilkudziesięciu tego rodzaju urządzeń każdego roku. Realizujemy zarówno pojedyncze zlecenia, jak i te o cyklicznym charakterze.

Bezpieczny transport

Odpady przewozimy pojazdami, które są specjalnie przygotowane do tego rodzaju działania, a zatrudnieni pracownicy są przeszkoleni w kwestii stosowania procedur bezpieczeństwa. Dbamy o odpowiednią temperaturę w trakcie transportu, unieruchomienie złomu, sprawny rozładunek. Planujemy również nasze trasy w taki sposób, aby przebiegały w jak najkorzystniejszych warunkach.

Oddanie zużytych akumulatorów w punkcie stacjonarnym w Warszawie

Akumulatory przeznaczone do utylizacji można również dostarczyć do naszego punktu osobiście. Przy ich transporcie należy zachować zasady bezpieczeństwa. Przewożone urządzenia muszą być czyste i szczelne. W przypadku sprzętu uszkodzonego nie należy ryzykować samodzielnego transportu. W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z nami. Przeprowadzimy pakowanie, transport i utylizację w taki sposób, aby było to bezpieczne dla środowiska i dla nas samych. Zapraszamy do współpracy.

Jak wygląda utylizacja akumulatorów?

Akumulatory muszą być we właściwy sposób zutylizowane, aby zawarte w nich szkodliwe substancje nie przedostały się do gleby ani do wód gruntowych. Proces utylizacji akumulatorów rozpoczyna się od ich dokładnej segregacji. Dzieli się je na surowce o podobnych parametrach, ponieważ w zależności od typu, akumulatory mogą zawierać odmienne stopy ołowiu.

Następnie akumulatory są zwykle rozcinane i osuszane z elektrolitu, który magazynuje się w szczelnych zbiornikach. W dalszej kolejności poddawane są one obróbce mechanicznej, polegającej na rozdrobnieniu odpadów w specjalnych młynach. Z powstałego granulatu odzyskuje się poszczególne frakcje, czyli metale i tworzywa sztuczne. Ich znaczna część może być przywrócona do obiegu.

Nowoczesne technologie umożliwiają ponowne wykorzystanie surowców odzyskanych ze zużytych akumulatorów do produkcji nowych, w tym m.in. ołowiu, kwasu siarkowego oraz polipropylenu. Niesie to ze sobą wiele korzyści dla środowiska naturalnego. Prawidłowo przeprowadzony recykling akumulatorów niweluje ryzyko zakażenia wód gruntowych oraz gleby, a także zmniejsza zapotrzebowanie m.in. na energochłonne i obciążające środowisko wydobycie ołowiu.